About us        Diamonds        Contact        Pricelist         Guestbook        AVG

 

AVG Wetgeving - GDPR Law

           Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De AVG is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4.1 AVG).


Daems Bvba slaat geen gegevens op bij het louter gebruik van deze website. Tevens worden er geen cookies op de computer van de gebruiker geplaatst tijdens het gebruik van onze website.

Indien de gebruiker ons contacteert via de contactpagina zullen de ingevulde gegevens worden opgeslagen. De hieruit volgende emails zullen worden opgeslagen zolang als nodig om het contact te onderhouden met de gebruiker of klant. Enkel de opgemaakte facturen worden 7 jaar bijgehouden, conform Artikel III.88 van het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat ondernemingen hun boeken moeten bewaren gedurende 7 jaar. Bij aanvaarding en betaling van de factuur geeft de klant hierbij zijn toestemming tot het bewaren van zijn gegevens.
De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden en niet door derden verwerkt.
Het gebruik van onze Gastenboek door de betrokkene of klant gebeurt enkel en alleen door de betrokkene en/of klant op vrijwillige basis. Daardoor is de betrokkene en/of klant er zich van bewust dat deze informatie door derden kan worden gelezen. Op eenvoudig verzoek van de betrokkene en/of klant kan deze informatie ten aller tijden aangepast of verwijderd worden. Deze wijze wordt hieronder verder toegelicht.

 

Rechten van de betrokkene.

1. het recht op informatie/de plicht om te informeren 
2. het recht van inzage 
3. het recht op verbetering 
4. het recht op gegevenswissing 
5. het recht op beperking van de gegevensverwerking 
6. het recht van bezwaar 
7. het recht op gegevensoverdraagbaarheid 
8. het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden

De verwerkingsverantwoordelijke en/of DPO is Marc Daems -Stationsstraat 80 B - 2230 Ramsel Tel 016/699100 - mailto:marc@daems.be

De betrokkene, relatie of klant kan ten aller tijden inzage krijgen van de door ons bewaarde gegevens, verbetering of gegevensverwijdering aanvragen, bezwaar maken of andere rechten van betrokkene aanvragen, dit zowel hieronder on-line, telefonisch of mailto:marc@daems.be of klik op http://daems-juwelen.mozello.be/avgdgpr/ 

 

Wij zijn wettelijk verplicht door de wet van 18 september 2017 om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen en het gebruik van contant geld (de "AML") te beperken om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan onze "ken-uw-klant" -verplichtingen.

 

General Data Protection Regulation.

The GDPR applies when processing personal data. Personal data are all data relating to an identified or identifiable natural person (article 4.1 AVG).

Daems Bvba does not store any data in the mere use of this website. Also, no cookies are placed on the user's computer while using our website. If the user contacts us via the contact page, the completed data will be stored. The resulting emails will be stored for as long as necessary to maintain contact with the user or customer. Only the invoices drawn up are kept for 7 years, in accordance with Article III.88 of the Code of Economic Law stipulates that companies must keep their books for 7 years. Upon acceptance and payment of the invoice, the customer hereby gives his consent to the storage of his data. The personal data are not made available to third parties and not processed by third parties.

The use of our Guestbook by the person or customer is only done by the person and / or client on a voluntary basis. As a result, the person involved and / or customer is awarethat this information can be read by third parties. At simple request of the person and / or customer, this information can be modified or removed at any time. This manner is further explained below..

Rights of the person concerned.

1. the right to information / the duty to inform
2. the right of inspection
3. the right to improvement
4. the right to data change
5. the right to limit data processing
6. the right of objection
7. the right to data portability
8. the right not to be subject to automated individual decision-making

The controller and / or DPO is Marc Daems - Stationsstraat 80 B - 2230 Ramsel Tel 016/699100 - mailto:marc@daems.be
The data subject, relation or customer can at all times inspect the data stored by us, improve or delete data, request an objection or request other rights of the data subject, both on-line, by telephone or mailto:marc@daems.be or click http://daems-juwelen.mozello.be/avgdgpr/

 

We are legally obliged by the law of 18 September 2017 preventing money laundering and financing of terrorism and limiting the use of cash (the "AML") to process your personal data to comply with our "know-your-customer" obligations.